Subscribe Us

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

Teori Kaunseling Teori REBT Rational emotive THERAPY

Teori Kaunseling Teori REBT Rational emotive THERAPY

 Rajah konsep REBT
REBT (Rational Emotive Behaviour Theraphy) merupakan teori yang dibangunkan oleh Albert Ellis dimana Teori Rasional Emotif Perlakuan ini menekankan kepercayaan yang tidak rasional pada diri individu yang menyebabkan berlakunya permasalahan kepada emosi dan tingkah laku individu.A. Konsep Dasar
Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang mempunyai kecenderungan untuk berfikir rasional dan tidak rasional. Ketika berfikir dan bertingkahlaku rasional manusia akan berkesan, bahagia, dan cekap.


 Ketika berfikir dan bertingkahlaku tidak rasional individu itu menjadi tidak berkesan. Reaksi emosional seseorang sebahagian besar disebabkan oleh penilaian, tafsiran, dan falsafah yang disedari mahupun tidak disedari.


 Halangan psikologi atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berfikir yang tidak logik dan tidak rasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam berfikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan tidak rasional.
Berfikir tidak rasional ini bermula dengan belajar secara tidak logik yang biasanya diperoleh daripada orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berfikir secara tidak rasional akan tercermin dari kata-kata yang digunakan.  Kata-kata yang tidak logik menunjukkan cara berfikir yang salah dan kata-kata yang tepat menunjukkan cara berfikir yang tepat. Perasaan dan fikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berfikir yang rasional dan logik, yang boleh diterima menurut akal sihat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional.Menurut teori RET, seseorang yang bermasalah akan mempunyai suatu sistem kepercayaan atau suatu ‘belief system’ yang penuh dengan kepercayaan yang tidak rasional mengenai perkara yang dilihat atau dialaminya. Albert Ellis telah memberikan beberapa idea tentang pemikiran yang tidak rasional, antaranya adalah seseorang individu mempercayai bahawa ia mesti disayangi oleh orang-orang penting atau signifikan kepada dirinya seperti ibubapa, adik-beradik dan rakan-rakan. Individu juga percaya bahawa ia mesti membuktikan bahawa ia seorang yang berkebolehan dan berkemampuan. Seseorang individu juga mempercayai bahawa jika terdapat individu yang lain melakukan kesalahan atau tidak berlaku adil, maka seharusnya ia dikutuk dan menyalahkan dirinya dan dilihat sebagai orang yang tidak baik. Masa lampau juga dianggap sangat penting kerana ia mempengaruhi hidup seseorang individu. Ellis mempercayai bahawa masa lampau itulah yang akan menentukan perasaan seseorang individu pada masa kini.
Seseorang individu itu juga mempercayai bahawa ia perlu melihat kehidupannya yang sangat teruk jika ia tidak dapat menyelesaikan masalah kepada kehidupannya. Individu juga mempercayai bahawa ia perlu berpandangan tidak baik sekiranya ia dikecewakan, disisih atau tidak dilayan secara adil. Jika berhadapan dengan perkara-perkara yang merbahaya, seseorang individu mempercayai bahawa ia perlu memikirkannya dan akan risau tentangnya.
Pandangan pendekatan rasional emotif tentang keperibadian boleh dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis: ada tiga asas yang membina tingkah laku individu, iaitu Antecedent event (A), Belief (B), dan Emotional consequence (C). Kerangka tiang ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC.    
Antecedent event (A) iaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi pelajar, dan pemilihan masuk bagi calon pekerja merupakan antecendent event bagi seseorang.
    
 


Belief (B) iaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, iaitu keyakinan yang rasional (rational belief atau rB) dan keyakinan yang tidak rasional (irrasional belief atau iB). Keyakinan yang rasional merupakan cara berfikir atau system keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan kerana itu menjadi prosuktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan ayau system berfikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosi, dan keran itu tidak produktif.


    
Emotional consequence (C) merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau halangan emosi dalam hubungannya dengan antecendent event (A). Kesan emosional ini bukan akibat langsung dari A tetapi disebabkan oleh beberapa variable antara dalam bentuk keyakinan (B) baik yang rB mahupun yang iB.
Selain itu, Ellis juga menambah D dan E untuk rumus ABC ini. Seorang terapis harus melawan (dispute; D) keyakinan-keyakinan tidak rasional itu agar pelanggannya boleh menikmati kesan-kesan (effects; E) psikologi positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional.
Sebagai contoh, "orang depresi merasa sedih dan kesepian kerana dia keliru berfikir bahawa dirinya tidak sesuai dan merasa tersingkir".


 Padahal, penampilan orang depresi sama sahaja dengan orang yang tidak mengalami kemelesetan. Jadi, Tugas seorang terapis bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami orang kemurungan, melainkan menyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri sendiri.
Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengetahui titik utama keyakinan-keyakinan tidak rasional tadi, namun dia harus mengerti bahawa keyakinan tersebut adalah hasil "pengondisian falsafah", iaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara automatik, persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telefon selepas mendengarnya berdering.


Pandangan Teori Terhadap Manusia
Hubungan emosi dan pemikiran adalah berhubung rapat dan tidak boleh untuk dipisahkan. Oleh sebab itu segala pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional itu berpunca daripada proses dan pengaruh budaya dan pembelajaran . Menurut George dan  Cristiani (1995) telah mengandaikan bahawa manusia bertindak sebagai penilai, perunding dan pengawal diri. Gangguan  emosi dan tingkah laku akan bermula apabila manusia menganggap beberapa keutamaan seperti keinginan untuk disayangi, diperakui kejayaan dan menganggap keutamaan tersebut sebagai keperluan yang utama. RET juga memandang bahawa manusia dilahirkan dengan beberapa kecenderungan ke arah perkembangan dan pengiktirafan diri tetapi mereka akan  mengkhianatinya  disebabkan oleh kecenderungan untuk berfikir tidak rasional dan contoh-contoh mengalah diri yang telah mereka pelajari.
Gerald Corey (1996) pula mendapati bahawa terapi RET berlandaskan kepada andaian  bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya, bergembira, berfikir, menterjemahkan diri, sayang menyayangi, berkomunikasi dengan orang lain, berkembang dan mengiktiraf diri sendiri. Manusia juga berkecenderungan untuk merosakkan dirinya, tidak mahu berfikir, suka menangguh untuk membuat sesuatu, mengulangi kesilapan, tidak sabar, mementingkan kesempurnaan semata-mata, selalu menyalahkan diri sendiri, cuba mengelakkan pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi. Fenomena ini meyakinkan  terapi ini dapat membantu manusia  untuk menerima kembali diri mereka  sendiri setelah melakukan kesilapan dan belajar untuk hidup lebih harmonis.
Hackey dan Cormier (1995) berpendapat bahawa RET,  membuat andaian tentang gangguan emosi manusia adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. Hubungan  antara emosi dan pemikiran terlalu rapat sehingga tidak boleh dipisahkan kedua-duanya. Manusia juga dilahirkan dengan suatu potensi untuk berfikiran secara lurus dan rasional  dan juga secara tidak rasional. Manusia  sendirilah yang menyebabkan dirinya merasa terganggu dan gangguan itu bukanlah disebabkan oleh sumber-sumber luaran tetapi  berpunca dari diri individu itu sendiri.
Manusia mempunyai keupayaan untuk mengubah proses-proses kognitif, emotif dan tingkah lakunya. Mereka boleh memilih untuk bertindak dengan cara yang berlainan daripada pola tingkah laku yang normal. Mereka juga boleh memilih  untuk tidak membenarkan dirinya terganggu dan boleh melatih diri untuk mengalami gangguan yang minimun selagi hayat masih ada.
Ee Ah Meng (1991) berpendapat bahawa terapi RET yang dikembangkan oleh Ellis dalam tahun 1950 an  adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa manusia perlu mengubah cara berfikir supaya  boleh memperbetulkan pemikiran yang tidak rasional. Baginya manusia dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional dan manusia menjadi semakin tidak rasional apabila berada dalam sistem kepercayaan  mereka.
Suradi Salim (1996) mengandaikan bahawa manusia berupaya untuk berfikiran rasional dan tidak rasional. Dalam pemikiran seseorang individu terdapat sistem kepercayaan yang  berkecenderungan untuk  berfikir ke arah tidak rasional. Apabila sesuatu peristiwa terjadi maka individu itu selalu mengandaikan  suatu kepercayaan terhadap peristiwa tersebut sama ada  ianya baik atau sebaliknya. Manusia juga sering mempercayai tahyul yang menyebabkan mereka  membuat sesuatu keputusan yang tidak mengembirakan. Oleh itu kaunselor perlu bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem kepercayaan individu tersebut supaya menjadi rasional bagi membantunya memperolehi kehidupan yang lebih harmonis.

B. Andaian Tingkah Laku Bermasalah
Dalam perspektif pendekatan kaunseling rasional emotif tingkah laku bermasalah, didalamnya merupakan tingkah laku yang berdasarkan pada cara berfikir yang tidak rasional.
Adapun ciri-ciri berfikir tidak rasional adalah:

    
Tidak dapat dibuktikan
    
Menimbulkan perasaan tidak enak (kecemasan, kebimbangan, prasangka) yang sebenarnya tidak perlu
    
Menghalang individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif
Sebab-sebab individu tidak mampu berfikir secara rasional disebabkan oleh:

    
Individu tidak berfikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyatan dan imaginasi    
Individu bergantung pada perancangan dan pemikiran orang lain
    
Orang tua atau masyarakat mempunyai kecenderungan berfikir tidak rasional yang diajarkan kepada individu melalui pelbagai media.
Penunjuk sebab keyakinan tidak rasional adalah:

    
Manusia hidup dalam masyarakat adalah untuk diterima dan dicintai oleh orang lain dari segala sesuatu yang dikerjakan    
Banyak orang dalam kehidupan masyarakat yang tidak baik, merosakkan, jahat, dan kejam sehingga mereka patut dicurigai, disalahkan, dan dihukum    
Kehidupan manusia sentiasa dihadapkan kepada pelbagai malapetaka, bencana yang dahsyat, dahsyat, menakutkan yang mahu tidak mahu harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya
    
Lebih mudah untuk menjauhi kesulitan-kesulitan hidup tertentu dari dalam berusaha untuk menghadapi dan menanganinya    
Penderitaan emosional dari seseorang muncul dari tekanan luaran dan bahawa individu hanya mempunyai keupayaan sedikit sekali untuk menghilangkan penderitaan emosional tersebut
    
Pengalaman masa lalu memberikan pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan individu dan menentukan perasaan dan tingkah laku individu pada saat sekarang
    
Untuk mencapai darjat yang tinggi dalam hidupnya dan untuk merasakan sesuatu yang menyenangkan memerlukan kekuatan supranatural \
    
Nilai diri sebagai manusia dan penerimaan orang lain terhadap diri tergantung dari kebaikan penampilan individu dan tahap penerimaan oleh orang lain terhadap individu.
Menurut Albert Ellis juga menambah bahawa secara biologi manusia memang "diprogram" untuk selalu menanggapi "pengondisian-pengondisian" semacam ini. Keyakinan-keyakinan tidak rasional tadi biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan mutlak. Ada beberapa jenis "pemikiran-pemikiran yang keliru" yang biasanya digunakan orang, di antaranya:
1. Mengabaikan hal-hal yang positif,
2. Terpaku pada yang negatif,
3. Terlalu cepat menggeneralisasi.
Secara ringkas, Ellis mengatakan bahawa ada tiga keyakinan tidak rasional:
1. "Saya harus punya kemampuan sempurna, atau saya akan jadi orang yang tidak berguna":
2. "Orang lain harus memahami dan mahal saya, atau mereka akan menderita".
3. "Kenyataan harus memberi kebahagiaan pada saya, atau saya akan binasa".
C. Tujuan Kaunseling

    
Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan serta pandangan-pandangan pelanggan yang tidak rasional dan tidak logik menjadi pandangan yang rasional dan logik agar pelanggan dapat membangunkan diri, meningkatkan sel-actualizationnya semaksimum mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif.    
Menghilangkan gangguan-gangguan emosi yang merosakkan diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, rasa marah.
Tiga tingkatan insight yang perlu dicapai klien dalam kaunseling dengan pendekatan rasional-emotif:

    
Insight dicapai ketika pelanggan memahami tentang tingkah laku penolakan diri yang dihubungkan dengan penyebab sebelumnya yang sebahagian besar sesuai dengan keyakinannya tentang peristiwa-peristiwa yang diterima (antecedent event) pada saat yang lalu.
    
Insight terjadi apabila kaunselor membantu klien untuk memahami bahawa apa yang menganggu pelanggan pada saat ini adalah kerana berkeyakinan yang tidak rasional terus dipelajari dari yang diperoleh sebelumnya.
    
Insight dicapai pada saat kaunselor membantu pelanggan untuk mencapai pemahaman ketiga, iaitu tidak ada jalan lain untuk keluar dari hembatan emosional kecuali dengan mengesan dan melawan keyakinan yang tidak rasional.
Pelanggan yang telah mempunyai keyakinan rasional berlaku peningkatan dalam hal:
(1) minat kepada diri sendiri,
(2) minat sosial,
(3) pengarahan diri,
(4) toleransi terhadap pihak lain,
(5) fleksibel,
(6) menerima ketidaktentuan,
(7) komitmen terhadap sesuatu di luar dirinya,
(8) penerimaan diri,
(9) berani mengambil risiko,
(10) menerima kenyataan.
Ellis berulang kali menegaskan bahawa betapa pentingnya "kerelaan menerima diri-sendiri". Dia berkata, dalam RET, tidak seorang pun yang akan disalahkan, dilecehkan, apalagi dihukum atas keyakinan atau tindakan mereka yang keliru. Kita harus menerima diri sebagaimana adanya, menerima sebagaimana apa yang kita capai dan hasilkan. Dia mengkritik teori-teori yang terlalu menekankan kemuliaan peribadi dan ketegaran ego serta konsep-konsep senada lain.
Menurut Ellis, memang ada alasan-alasan tertentu kenapa orang mengutamakan diri atau egonya, iaitu kita ingin menegaskan bahawa kita hidup dan dalam keadaan baik-baik saja, kita ingin menikmati hidup, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika hal ini dilihat lebih jauh lagi, ternyata mengutamakan diri atau ego sendiri malah menyebabkan ketidaktenangan, seperti yang diperlihatkan oleh keyakinan-keyakinan tidak rasional berikut ini:
- Aku juga punya kelebihan atau tak berguna.
- Aku ini harus dicintai atau orang yang selalu diperhatikan.
- Aku harus abadi.
- Aku harus jadi orang baik atau orang jahat.
- Aku harus membuktikan diriku.
- Aku harus mendapatkan apa pun yang saya inginkan.
Ellis berpendapat bahawa penilaian-diri yang keterlaluan akan menyebabkan tekanan dan penindasan, sehingga orang akan mengingkari perubahan. Yang harus dilakukan manusia demi kesihatan jiwanya adalah berhenti menilai-nilai diri sendiri. Ellis nampaknya agak skeptis akan keberadaan diri yang "sebenarnya" seperti yang diyakini Homey atau Rogers.  Dia sangat tidak bersetuju dengan gagasan tentang adanya konflik antara diri yang teraktualisasi dengan imej diri yang dituntut masyarakat. Menurutnya, diri menurut seseorang dan diri menurut masyarakat bukannya saling bertentangan, sebaliknya saling topang.
Dia juga tidak bersetuju dengan idea-idea yang menyatakan bahawa ada kesatuan transpersonal daIam diri atau jiwa. Agama Buddha, umpamanya, boleh berjalan baik tanpa adanya gagasan ini. Dia juga tidak percaya akan adanya alam bawah sedar mistik seperti yang diajarkan pelbagai tradisi atau psikologi transpersonal yang dikemukakan ilmu psikologi.  


Dia menganggap keadaan kejiwaan seperti ini lebih bersifat tidak asli berbanding transenden. Di lain pihak, dia menganggap pendekatannya lahir dari tradisi kuno kaum Stoika dan disokong oleh pemikiran falsafah, terutama pemikiran Spinoza. Dia juga melihat adanya persamaan tertentu antara pendekatannya dengan eksistensialisme dan psikologi eksistensial. Ertinya, pendekatan apa pun yang menempatkan tanggung jawab ke pundak diri individual beserta keyakinan yang dipegangnya lebih mirip dengan pendekatan RET-nya Ellis ini.
D. Penerangan Proses Kaunseling

    
Kaunseling rasional emotif dilakukan dengan menggunakan prosedur yang berbeza dan sistematik yang secara khusus bertujuan untuk mengubah tingkah laku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama oleh kaunselor dan klien.

    
Tugas kaunselor menunjukkan bahawa masalahnya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan fikiran-fikiran yang tidak rasional serta usaha untuk mengatasi masalah adalah perlu kembali kepada sebab-sebab permulaan.
Operasionalisasi tugas kaunselor:
(A) lebih edukatif-arahan kepada pelanggan, dengan cara banyak memberikan cerita dan penjelasan, khususnya pada tahap awal mengkonfrontasikan masalah pelanggan secara langsung;
(B) menggunakan pendekatan yang boleh memberi semangat dan memperbaiki cara berfikir pelanggan, kemudian memperbaiki mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri dengan gigih dan berulang-ulang menekankan bahawa idea tidak rasional itulah yang menyebabkan halangan emosional pada pelanggan;
(C) menggalakkan pelanggan menggunakan kemampuan rasional dari pada emosinya;
(D) menggunakan pendekatan didaktif dan falsafah menggunakan humor dan "menekan" sebagai jalan mengkonfrontasikan berfikir secara tidak rasional.
Ciri-ciri Proses Kaunseling Rasional-emotif:

    
Aktif-arahan, ertinya bahawa dalam hubungan kaunseling kaunselor lebih aktif membantu mengarahkan pelanggan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya.
    
Kognitif-eksperiensial, ertinya bahawa hubungan yang dibentuk menumpukan pada aspek kognitif dari pelanggan dan berintikan penyelesaian masalah yang rasional.
    
Emotif-ekspreriensial, artinta bahawa hubungan kaunseling yang dibangunkan juga memberi tumpuan pada aspek emosi pelanggan dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut.
    
Behavioristik, ertinya bahawa hubungan kaunseling yang dibangunkan hendaknya menyentuh dan mendorong berlakunya perubahan tingkah laku pelanggan.
E. Teknik Kaunseling
Pendekatan kaunseling rasional emotif menggunakan pelbagai teknik yang bersifat kogntif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan dengan keadaan pelanggan. Beberapa teknik dimaksudkan antara lain adalah sebagai berikut:
Teknik-Teknik emotif (Afektif)
a. Assertive adaptive
Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan pelanggan untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diingini. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien.
b. Bermain peranan
Teknik untuk mengekspresikan pelbagai jenis perasaan yang menekan (perasaan-perasaan negatif) melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat secara tidak mendedahkan dirinya sendiri melalui peranan tertentu.
c. Imitasi
Teknik untuk meniru secara terus menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif.
Teknik-teknik Behavioristik
a. Reinforcement
Teknik untuk mendorong pelanggan ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logik dengan jalan memberikan pujian verbal (reward) atau hukuman (punishment). eknik ini bertujuan untuk membongkar sistem nilai dan kepercayaan yang tidak rasional pada pelanggan dan menggantikannya dengan sistem nilai yang positif. Dengan memberikan reward ataupun punishment, maka pelanggan akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya.
b. Social modeling
Teknik untuk membentuk tingkah laku-tingkah laku baru pada pelanggan. Teknik ini dilakukan agar pelanggan dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi (meniru), memerhati, dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh kaunselor.
Teknik-teknik Kognitif
a. Home work assigments,
Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan, pelanggan diharapkan dapat mengurangkan atau menghilangkan idea-idea dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logik, mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru, mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas yang diberikan
Pelaksanaan home work assigment yang diberikan kaunselor dilaporkan oleh pelanggan-pelanggan dalam suatu pertemuan tatap muka dengan kaunselor. Teknik ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan untuk pengarahan diri, pengurusan diri pelanggan dan mengurangkan kebergantungan kepada kaunselor.
b. Latihan assertive
Teknik untuk melatih keberanian pelanggan dalam mengekspresikan tingkah laku-tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peranan, latihan, atau meniru model-model sosial. Maksud utama teknik latihan asertif adalah:
(A) menggalakkan kemampuan pelanggan mengekspresikan berbagai hal yang berkaitan dengan emosinya;
(B) membangkitkan kemampuan pelanggan dalam mendedahkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain;
(C) mendorong pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan diri; dan (d) meningkatkan kemampuan untuk memilih tingkah laku-tingkah laku asertif yang sesuai untuk diri sendiri.PENUTUP


 
Pendekatan Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan kepada kaitan antara perasaan, tingkah laku dan pemikiran. pendekatan Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) di kembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa peringkat. pandanagan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahawa individu mempunyai kecenderungan untuk berfikir tidak rasional yang salah satunya diperolehi melalui belajar social. 
Di samping itu, individu juga mempunyai keupayaan untuk belajar semula untuk berfikir rasional. pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah fikiran-fikiran irasionalnya ke fikiran yang rasional melalui teori ABCDE.

 
Pemakalah menyedari dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, pemakalah sangat mengharapkan kritik dan saran yang membina untuk pemakalah guna mengingatkan dan membetulkan setiap kesalahan yang ada dalam proses pembuatan dan penyampaian makalah. Terkini tidak lupa pemakalah mengucapkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT serta terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan makalah
2 Comments:

ieta said...

Berguna utk exam esok. Terima kasih tuan blog :)

Anonymous said...

tq.. ringkas dan padat

Disclaimer

(c) Blog ini bukanlah pandangan rasmi pemilik blog atau majikan pemilik blog. Pemilik blog adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini .